Wednesday, April 25, 2018

Motivational lines in hindi

              Abhi nahi to kabhi nahi 


kuch kiyeh bina jai jai kaar nahi hoti ,
                                      
                                       kosish karne walo ki kabhi haar nahi hoti.
                                     jab tak safal na ho , chain ki neend ko tyaag do ,

                                  

                                   sangarsh ka meidaan chord kar mat bhago tum.


No comments:

Post a Comment