Tuesday, April 24, 2018

mein kuch hai lekin moahot nahi hai

               
            kisi ne kya khoob khan  hai....
                            swarg mein kuch hai lekin moahot nahi hai,
                         
                              geeta mein sab kuch hai lekin jhoot nahi hai,
             
                               duniya mein sab kuch hai lekin kisi ko sukoon nahi hai.

                               oR

                       
                                aaj ke insaan mein sab kuch hai lekin sabrb nahi,
                                     


      

No comments:

Post a Comment